Vedtægter

§ 1: – Navn og hjemsted:

Stk. 1         Foreningens navn er Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs Musikteaterudvalg, (forkortes IKK-MU)

Stk. 2         Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 – Formål:

Stk. 1         IKK-MU har til formål at strukturere og være tovholdere for en årlig musikteateropsætning, der primært består af studerende fra kunsthistorie, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, teater- og performancestudier og visuel kultur.

Stk. 2         At fremme samarbejdet mellem de studerende på tværs af årgange og uddannelser.

Stk. 3         Og at skabe et kunstnerisk sammenhold, hvor de forskellige videnskabers teorier bliver anvendt i praksis.

§3 – Medlemskreds:

Stk. 1         Alle, som er tilmeldt en uddannelse på IKK, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan endvidere optage medlemmer uden for IKK, hvis det ikke er muligt at udfylde relevante poster med folk fra IKK. Før dette gøres, skal bestyrelsen grundigt afsøge muligheden for, at posten kan blive udfyldt af folk fra IKK. Hvis nogen mener, at de har en relevant tilknytning til IKK, selvom de ikke går på instituttet længere, er der desuden mulighed for, at de kan sende en dispensationsansøgning til bestyrelsen med argumentationer for, hvorfor de skal have lov til at være med i IKK-MU.

Stk. 2         Indmeldelsen sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er gyldigt indtil næste generalforsamling.

Stk. 3         Ved ønske om udmeldelse før den kommende generalforsamling, kan dette ligeledes ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4         Kontingentet i denne forening er på 0 kroner.

Stk. 5         Bestyrelsen kan med et 2/3 flertal eksludere et medlem med øjeblikkelig virkning med baggrund i at medlemmet ikke har overholdt instituttets love og ordensforskrifter.

§4 – Generalforsamlingen:

Stk. 1         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2         Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj eller juni måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

Stk. 3         Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der på dagen for generalforsamlingen kan dokumentere medlemsskab.

Stk. 4         Dagsorden for ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Forpersonens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af forperson
 8. Valg af næstforperson
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af bestyrelsesmedlem
 11. Valg af bestyrelsesmedlem
 12. Valg af revisor
 13. Evt.

Stk. 5         Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6         Generalforsamlingen ledes af en dirigent, blandt de fremmødte til generalforsamling.  Dirigenten vælges ved simpelt flertal og ved håndsrækning.

Stk. 7         Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt relativt flertal og ved håndsrækning, eller skriftlig afstemning såfremt et medlem måtte begære dette. Ved personvalg, hvor der er flere kandidater til samme post, foretages altid skriftlig afstemning.  Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt relativt flertal.

§5 – Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1         Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter krav fra min. 1 bestyrelsesmedlem eller 3 ordinære medlemmer efter begrundet skriftlig anmodning til forpersonen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.

Stk. 2         Indkaldelsesfrist for ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§6 – Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1         Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden forperson består af en næstforperson og en kasserer samt to medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Stk. 2         Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3         Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4         Forpersonen – og i  næstforpersonens fravær  – indkalder til bestyrelsesmøde, når der er behov for det.

Stk. 5         Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede medmindre en fuldmagt fra den fraværende er givet.

§7 – Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1         Foreningens regnskaber løber fra 1. juni til 30.maj.

Stk. 2         Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3         Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4         Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte person.

Stk. 5         Ingen i foreningen modtager betaling for personlig arbejdsindsats, da foreningen er baseret udelukkende på frivilligt arbejde.

§8 – Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1         Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg el. pantsættelse af foreningens ejendele tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2         Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 – Vedtægtsændringer

Stk. 1         Disse vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsgrundlaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2         Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 – Opløsning af forening:

Stk. 1         Opløsningen af foreningen finder sted, hvis det på en generalforsamling vedtages.

Stk. 2         Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en organisation efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11 – Datering:

Stk. 1         Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 23. oktober 2013.

Dirigentens underskrift.

Stk. 2         Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28.maj 2014.

Dirigentens underskrift.

Stk. 3         Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 27.maj 2015.

Dirigentens underskrift.

Stk. 4         Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 25.maj 2016.

Dirigentens underskrift.

Stk. 5         Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 23. maj 2017.

Dirigentens underskrift.

Stk. 6         Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 18. juni 2018.

Dirigentens underskrift.

Stk. 7         Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 17. juni 2019.

Dirigentens underskrift.